تبلیغات
ღ لبخند زندگی ღ - مطالب مرداد 1397

ღ لبخند زندگی ღ

نویسنده : احسان
تاریخ : چهارشنبه 17 مرداد 1397 04:44 ب.ظ
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ، راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺴﺘﯿﺪ.اﻣﺎ راه ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی دﯾﮕﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
برایان تریسی
موضوع: тεхт،

نویسنده : احسان
تاریخ : شنبه 6 مرداد 1397 09:03 ب.ظ
به چیزی که بیشترین اهمیت رو تو زندگیت داره، اهمیت نده و سخت نگیرش! احتمال موفقیتت بیشتر میشه

تا چه حد با این جمله موافقین؟!!
موضوع: тεхт،

نویسنده : احسان
تاریخ : شنبه 6 مرداد 1397 08:58 ب.ظ
همیشه فک میکردم در رابطه با افراد جامعه، احترام،احترام متقابل میاره
اما هر چی بیشتر با آدما برخورد میکنی، ب این نتیجه میرسی ک باید با هر کس ب شیوه ی خودش برخورد کنی
احترام بیش از حد ممکنه تو ذهن بعضیا تصور غلط ایجاد کنه!
نمیگن طرف ب خاطر تربیت خانوادگیشه ک اینجوریه، اینو میزارن پای ساده بودن!! و ب فکر سو استفاده میوفتن
نظرتون؟!
موضوع: тεхт،